زندگی بر مبنای تغییر بنا شده است. هیچ چیز ثابت نمی ماند و همه چیز در حال تغییر است. مشکل زمانی پیش می آید که افراد بخواهند در برابر این تغییر قد علم کنند و آن را برنتابند. 

اپیکتوس در جمله مشهورش به خوبی به این موضوع اشاره داشته است که:

"دو بار در یک رودخانه نمی توان پای گذاشت"


زیرا آبی که در آن لحظه قدم در آن می گذاریم جاری شده و آب دیگری جایگزینش می شود.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی