معمولا خانم ها تحت فشار به جای استراحت کردن بیشتر به خودشان فشار می آورند.

وقتی زنی به خواسته هایش نمی رسد (در عشق، کار یا زندگی) و نیازهایش برطرف نمی شود به سوی بیشتر مایه گذاشتن کشیده می شود. اگر زن ترمز کردن را یاد نگیرد، به راحتی دمار از روزگار خودش درمی آورد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی