سال های سال به ما گفته اند که قبل از سکس سعی کنیم اعصابمان آرام باشد. به موسیقی آرامش بخش گوش کنیم، مدتی نفس های عمیق بکشیم و در مجموع کمی بی خیال شویم.

اما پژوهش ها کاملا خلاف این را نشان می دهد و در واقع باید زنان را به حالت فعال درآورد.

بنابراین توصیه این است که مدتی همراه زوج خود بدوید و حتی او را تشویق کنید که دنبال شما بدود. یا با هم فیلم ترسناک و یا برنامه کمدی تماشا کنید. 

اگر واقعا لذت ببرید و از ته دل بخندید، واکنش فعال و پر عاطفه ای خواهید داشت.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی