تفکر در مورد واقعی بودن باورها محتاج مصرف انرژی ذهنی و زمان است. اکثر مردم بطور منفعل این باورها را قبول کرده و انرژی خود را ذخیره کرده و به مصرف کارهای بیهوده تر می رسانند و در طول عمر حتی به درستی و یا نادرستی، معقول بودن یا نبودن، مفید بودن یا نبودن آنها فکر نمی کنند و به راستی این موضوع یکی از بزرگترین ضعف های سازمان ذهنی انسان می باشد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی