چرا پس از دوره ای که از جدایی می گذرد، فرد مجددا حال بسیار بد را تجربه می کند؟

مثل هر موضوع دیگری این قضیه به مغز مربوط می شود.

زمانی که چیزی احتیاج داریم، در مغز دوپامین ترشح می شود و به ما شوق به دست آوردن می دهد، وقتی به خواسته برسیم مغز ما با ترشح سرتونین به ما پاداش می دهد و احساس شادی ایجاد می شود. 


حال فرض کنید دوران اولیه جدایی گذشته، فرد بعد از مدتی دوباره دلتنگ می شود. در واقع می خواهد چیزی را بدست آورد. (دوپامین ترشح می شود.) اما از آنجایی که بدست آوردنی در کار نیست، سرتونین هم در کار نیست و پاداشی دریافت نمی شود. اینگونه می شود که فرد شدیدا احساس غم و ناراحتی می کند. 

راه حل چیست؟

ادامه دارد...

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی