پرسش های مناسب دوره آشنایی 8

پرسش شماره 8:

بهترین دوست یا دوستانت چه کسانی هستند و چه شد که اینقدر صمیمی شدین؟

بررسی و تحلیل پرسش:

با این سوالات می توان پی برد آیا فرد دوستی دارد؟

چه گروهی از افراد را برای دوستی انتخاب می کند؟

و در نهایت برای دوستی چقدر ارزش قائل است؟

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی