معنای واقعی بخشیدن

بخشیدن به معنی فراموش کردن و اینکه به خودمان بگوییم طرف مقابل مقصر نبوده، نمی باشد. یا اینکه چون نمی توانیم کاری بکنیم، ببخشیم!

بخشش وقتی ارزشمند است و معنا می باید که در عین حالی که می توانیم انتقام بگیریم، این کار نکنیم، البته به شرط آنکه پشیمانی فرد خاطی را ببینیم.

یادمان باشد بخشش برای این است که روزی در زندگی از آن استفاده نماییم و همیشه قبل از استفاده با خود بگوییم: آیا ممکن است من نیز روزی خطا کنم؟  کسی را برنجانم؟ انتظارم در آن شرایط چه خواهد بود؟

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی