فن ضربه زدن

ابتدا نیاز به زمان و مکانی است که بتوانید تمرکز کنید. به درد شکسته شده قلبتان تمرکز کنید. شدت این احساس را از 10 تا 10 شماره گذاری نمایید. دو انگشت از هر دست را انتخاب کنید و با هریک بالای ابروی خود 10 ضربه به آرامی بزنید. حال همین حرکت را برای زیر چشم ها استفاده نمایید و سپس زیر بغل.

به ضربات قلب خود توجه کنید (نفس عمیق بکشید) و سپس به استخوان ترقوه ضربه بزنید.

بر پشت دست بین انگشت کوچک و انگشتری ضربه بزنید و همچنان که ضربه می زنید به احساستان فکر کنید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی