• مجددا به زیر استخوان ترقوه ضربه بزنید.
  • چشمانتان را بندید. به احساستان فکر کنید، چند ثانیه بعد چشمانتان را باز کنید. حالا چشمانتان را بچرخانید. سمت چپ و به پایین نگاه کنید. به راست و پایین. (در حالی که به احساستان فکر می کنید.)
  • چشمانتان را 360 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سپس 360 درجه جهت خلاف عقربه های  ساعت.
  • به احساس خود فکر کنید و به پشت دست خود ضربه بزنید و یک بیت از شعری که دوست دارید را بخوانید.
  • با صدای بلند از 1 تا 5 بشمارید.
  • مجددا به احساستان فکر کنید و بیت اول شعر تولد مبارک را بخوانید.

حال از مقیاس 1 تا 10 چه شماره ای به شدت احساس غم خود می دهید.

بهتر شده اید؟ اگر خیر مجددا مراحل تکرار کنید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی