درس های جدایی برای کودکان

بعضی از افراد تصور می کنند تجربه طلاق تماما بر کودکان منفی است. در حالی که والدین می توانند با رفتار درست آن را به فرصت آموزش خصلت هایی چون عزت نفس و شهامت برای کودکان تبدیل کنند و با تسلط خود بر شرایط، به فرزند آموزش حل بحران را بدهند.

لازمست که پیش فرزند، از همسر سابق بدگویی نکنند. نشان بدهند تلاش خود را داشته اند و در عین حال پذیرفته اند که نمی توانند کنار هم ادامه بدهند.

به فرزند اجازه ی ابراز احساسات را بدهند اما نشان دهند در این مسیر ثابت قدم هستند و فرزندان تصور نکنند می توانند مانع شوند.

از طرفی فرزند را به این باور برسانند که او باعث بروز هیچ مشکلی بین والدین نشده است.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی