در افسردگی و یا ضربات عاطفی شدید حجم هیپوکمپوس کاهش می یابد و فقر حافظه ایجاد می شود. به همین روی افرادی که غمگین بوده و زیاد فکر و خیال می کنند، عموما شکایت دارند که به تازگی همه چیز را فراموش می کنیم. ما خوشبختانه با درمان مشکل و حل افسردگی این مسئله کاملا رفع می شود و حجم تغییر یافته به حالت اولیه باز می گردد و در کمتر بیماری و مشکلی شاهد این هستیم که تغییرات حجمی مغزی برطرف می شود.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی