• تقدیر کردن از اقدامات مرد
  • قبول داشتن او
  • چشم پوشی از قصورها و غفلت ها او

حمایت گرانه ترین رفتاری است که زن نسبت به مرد می تواند نشان دهد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی