چنانچه زمانی شریک زندگی تان یا خودتان به این نتیجه رسیدید که زود ازدواج کرده اید، بدانید که زندگی تان دچار روزمرگی شده است. لازم است دست به کار شوید. زیر روزمرگی اولین پله افسردگی، خیانت و جدایی می باشد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی