اولین رابطه جنسی دردناک نیست، مگر آنکه فرد تنش عضلانی داشته باشد. عموما این تنش ها ریشه در ترس دارند و ریشه این ترس ها در دانش کم جنسی می باشد!

به خاطر داشته باشید اگر به راستی رابطه دردآور و مضر بود، تاکنون با گذشت سالیان سال ... از بین می رفت و روش های بهتری جایگزین می شد. 

گاهی مشکلات جسمانی می تواند سبب بروز درد شوند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی