آگاه سازی جنسی - پیام شماره 10

رابطه در هفته یا ماه تعداد دفعات مشخصی ندارد. همه چیز بستگی به خواست طرفین دارد. بنابراین بهتر است به دنبال نظمی بدین صورت که حتما باید رد روزهای خاصی رابطه برقرار کرد، نبود.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی