شما لایق همانقدر مهربانی هستید که نثار عشقتان می کنید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی