پیام شماره 1

میانگین زمان انزال آقایان بین 2 تا 8 دقیقه می باشد. اما میانگین ذهنی که آقایان باور دارند 10 تا 20 دقیقه می باشد. 

مشکلات جنسی مانند انزال زودرس و یا نعوض یکطرفه نیست و به الگوی رابطه مانند پیشنوازی و رفتار شریک مرتبط است.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی