GHAFAR

خیال بافی

/fantasy

آیا خیال بافی میتواند به زندگی ما لطمه وارد کند


آقایان چطور رفتارهای ناشی از تغییرات هورمونی بانوان را مدیریت کنند

/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

همانطور که می دانید خانم ها در طول روز و ماه بالا و پایین هورمونی بیشتری را نسبت به آقایان تجربه می کنند و این موضوع سبب بروز رفتارهای دوگانه‌ی بسیاری از سوی آنان می شود.


تشخیص عفونت در رابطه جنسی | مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی

/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C

نتیجه تلاش

/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4

در اندیشه های انتزاعی گم نشوید

/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پذیرش حال، پایان خیال بافی

/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C


سال جدید، پایان باورهای سمی | مریم غفار مشاور و روانشناس بالینی

/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C

بیماری های جنسی اثر گذار در درد جنسی زنان - آگاه سازی جنسی - پیام شماره 17 - مریم غفار

/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C

علت درد رابطه جنسی در زنان - بیماری های جسمی اثرگذار در درد جنسی زنان و روابط زناشویی


احمقانه ترین کار - پرسش های مناسب دوره آشنایی (9)

/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C

بررسی پرسش های دوران آشنایی - مریم غفار مشاور و روانشناس بالینی