نکات مهم در مورد آداب هدیه دادن و گرفتن

اسب پیشکشی دندانش را نگاه نمی کنند

/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF