نشخوار فکری

توجه بر گردانی از افکار ناخواسته

/pay-attention-to-turning-away-unwanted-thoughts