جستجو در سایت مریم غفار

فرزند طلاق

/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

بچه‌های طلاق و تبعات یک جدایی - طلاق با سرنوشت فرزندان چه می‌کند؟

حق شما از مشاوره ی پیش از ازدواج

/%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC

خشم بعد از طلاق

/anger-after-divorce

تبدیل طلاق به فرصت آموزش برای کودکان

/turning-divorce-into-an-educational-opportunity-for-children

درک کودکان از جدایی والدین

/children-understand-parental-separation

روشی برای کمتر کردن درد شکست عاطفی (2)

/ways-to-educe-the-pain-of-emotional-failure-p2

چرا با گذشت زمان از جدایی، حال فرد بهتر نمی شود؟ (2)

/why-does-a-person-not-get-better-over-time-after-separation-2

چرا با گذشت زمان از جدایی، حال فرد بهتر نمی شود؟ (1)

/why-does-a-person-not-get-better-over-time-after-separation-p1

رفتار با فرزندان طلاق

/dealing-with-children-of-divorce