جستجو در سایت مریم غفار

بیماری های جنسی اثر گذار در درد جنسی زنان - آگاه سازی جنسی - پیام شماره 17 - مریم غفار

/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C

علت درد رابطه جنسی در زنان - بیماری های جسمی اثرگذار در درد جنسی زنان و روابط زناشویی

ما خانم ها .....ما آقایان .....

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C

طرفین در ارزیابی های خود سر سوزنی تفاوت جنسیتی را وارد نمی کنند و با آموزش  تلاش می شود این تفاوت ها، در قضاوت و ارزیابی وارد شود.