خانم و آقا

ما خانم ها .....ما آقایان .....

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C

طرفین در ارزیابی های خود سر سوزنی تفاوت جنسیتی را وارد نمی کنند و با آموزش  تلاش می شود این تفاوت ها، در قضاوت و ارزیابی وارد شود.