تغییرات هورمونی

آقایان چطور رفتارهای ناشی از تغییرات هورمونی بانوان را مدیریت کنند

/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

همانطور که می دانید خانم ها در طول روز و ماه بالا و پایین هورمونی بیشتری را نسبت به آقایان تجربه می کنند و این موضوع سبب بروز رفتارهای دوگانه‌ی بسیاری از سوی آنان می شود.