استرسسرطان قلب

/heart-cancer

در روانشناسی مفهومی به نام خود بیمار انگاری وجود دارد . آیا می توان افرادی که چنین مشکلی دارند را در این دسته بندی قرار داد؟ ابتدا نگاهی به تعریف خود بیمار انگاری داشته باشیم.علت افزایش اشتها تحت بروز استرس

/cause-of-increased-appetite-under-stress