احساس

عقل یا دل

/wisdom-or-heart

صبوری در راه خوشبختی

/patience-on-the-way-to-happiness