اکثر افراد برای لمس بدن به دنبال فرمولی کلی می باشند و نقاطی را بصورت کلیشه ای لمس می نمایند. در صورتی که هر انسانی رگ خواب خودش را دارد و لازم است تفاوت های فردی شریک را در نظر داشت.

بنابراین بهترین راه کشف نقاط حساس هر فرد با پرسیدن از خودش و با دقت و تمرین می باشد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی