نیازهای خواب بسیار شبیه سایز کفش هستند. یک سایز مشخص برای همه افراد مناسب نیست اما بطور کلی اگر مشکل خواب دارید لازم است نکات ذیل را رعایت فرمایید:

  • هر روز صرفنظر از اینکه شب قبل چقدر خوابیده اید، سر ساعت معینی بیدار شوید.  
  • از رختخواب فقط برای خوابیدن استفاده کنید. (فعالیتهای جنسی تنها استثنای این قانون است.) 
  • بطور اگر 20 دقیقه یا بیشتر بیدار بودید و احساس به خواب رفتن نداشتید، باید بلند شوید .
  • اگر نتوانستید بخوابید از رختخواب خارج شوید.
  • نزدیک زمان خواب فعالیت ورزشی نداشته باشید.
  • در طول روز چرن نزنید.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی