آگاه سازی جنسی - پیام شماره 7

آقایان ممکن است انزال بدون ارگاسم را تجربه کنند.

این موضوع می تواند ناشی از:

  • زمان نامناسب برای رابطه
  • شریک نامناسب
  • نقص در مراحل جنسی
  • برخی از اختلالات جنسی
  • عمل یکنواخت

باشد. بنابراین چنانچه فردی چنین مشکلی داشته باشد لازم است به روانشناسی که در حوزه جنسی فعال می باشد، مراجعه نماید.

ارگاسم: اوج لذت جنسی از نظر روانی و جنسی را ارگاسم می گویند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی