عشق سلاحی قدرتمند است که با آن می توان با تنفر جنگید.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی