وقت آن است که مریخی ها و ونوسی ها درک کنند که فرزندان هم برای خود سیاره ای دارند. نام آن را مرکوری می گذارم. از آن جهت که نام کوچکترین سیاره منظومه شمسی می باشد. بنابراین چنانچه به کودک جمله دستوری گفته شود و تبعیت نکرد، نه لجبازی است و نه حرف گوش نکن، بلکه فقط اهل سیاره ای دیگر است. 

لازم است معانی حرف ها برایش ترجمه شود و به زبان خود او صحبت شود تا کم کم زبان والدین را بیاموزد.

یادمان باشد زبانی که به او آموزش می دهیم، زبان مهر و محبت می باشد، نه زبان تهدید و زور  و فریاد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی