یادگیری زبان خارجی، کمک می کند تا مغز در پردازش داده ها بهتر عمل کند و حتی بر روی قدرت ذخیره سازی و یادگیری داده هایی که در آینده وارد مغز می شود نیز اثر گذار خواهد بود.

نویسنده: مریم غفار : مشاور و روانشناس بالینی