استرس یعنی زندگی در جریان است. فرد به پیشرفت می اندیشد و به خواسته هایش اهمیت می دهد و زندگی برایش معنا دارد.

استرس خوب و استرس بد مرز باریکی دارند. اگر شخصی دچار استرس است، لازم است برای تشخیص مرز نرمال بودن یا نبودن آن با مشاور در ارتباط باشد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی