آگاه سازی جنسی - پیام شماره 11

مثال: مردی که می خواهد دعوا را ختم به خیر کند بدون آنکه عذرخواهی کند و یا خانمی که با برقراری رابطه اقدام به رسیدن به خواسته ای نماید. این کار می تواند در روابط بعدی حس صمیمیت و رضایت را کمرنگ نماید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی