نمی توانم او را ببخشم...

نمی توانم خودم را تغییر دهم...

نمی توانم سیگار نکشم...

آیا به راستی نمی توانیم یا نمی خواهیم؟

از افعال درست استفاده نمی کنیم زیر این افعال ایجاد مسئولیت می کنند.

 با این افعال پیش از آنکه شروع کنیم، تسلیم شده ایم.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی