در مورد رفتارهای زناشویی که دوست دارید حتما حستان را به زبان آورید.

معمولا افراد مسائل آزارنده را سریع به زبان می آورند اما در خصوص مسائلی که دوست دارند، سکوت اختیار می کنند، زیرا تصور می کنند که شریکشان می داند که آنها دوست دارند و به همین جهت انجام داده است، در حالی که ممکن است شریک در حال آزمون و خطا باشد و وقتی فرد سکوت می کند پندار که لذتی نبرده است و آن رفتار جنسی خوب را دیگر تکرار نکند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی