همیشه خودکشی زدن رگ و گرفتن جان نیست. بعضی ها قید احساس و عاشقی کردن را می زنند. کسی که چنین قصدی دارد باید بداند در شرف خودکشی احساسی است و لازم است کمک بگیرد.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی