پیام شماره 3

خانم ها همیشه تمایل و توانمندی رسیدن به اوج لذت جنسی را ندارند. هر چه به زمان دوره ی ماهیانه نزدیک می شوند، از هم آغوشی بدون ارگاسم به آرامش خواهند رسید. در حالی که مردان این تفاوت هورمونی را در نمی کنند. همیشه اصرار به ارگاسم رساندن خانم دارند و با این کار بیشتر موجب سردی روابط خواهند شد.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی