اگر می خواهید از سرعت پیشرفتتان کاسته نشود، خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی