• هرگز بچه ها را به جانب داری از خود فرا نخوانید. 
  • از فرزندان در نقش جاسوس میان خود و همسرتان استفاده نکنید.
  • فرزندتان را پس از دیدار همسر سابقتان سوال پیچ نکنید و از زندگی فعلی او نپرسید.
  • توجه داشته باشید که وقتی فرزندان شما با همسر سابقتان دیدار می کنند، مدتی تحت تاثیر قرار می گیرند، مدتی وقت لازم دارند تا خود را تطبیق دهند. این را بپذیرید و با طرح و اظهار نظر بر وخامت شرایط نفزایید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی