مهارت تفکر نقادانه

این مهارت موجب می شود هر چیزی را به سادگی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن موضوع مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن، در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم.

  • با آموختن تفکر نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم 
  • و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم.
  • دقیق و درست تصمیم میگیریم 
  • و ارتباطات درستی برقرار می کنیم.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی