اگر نمی توانیم چیزی را به میل خود تغییر دهیم لااقل واکنش هیجانی مان را نسبت به آنچه ما را خشمگین ساخته تغییر دهیم.

خانمی مسن و پولدار در هتلی مجلل اقامت داشت. نیمه شب صدای پیانو از اتاق مجاور  مانع خواب و استراحت وی شده بود. با عصبانیت و خشم به مسئول هتل زنگ زد و با پرخاش اعتراض کرد و خواستار آن شد که فورا رفع مزاحمت بشود. مسئول هتل در پاسخ گفت که صدا از اتاق فلان پیانیست معروف است که برای کنسرت فردا آماده می شود و نمی توان مانع او شد. خانم با شنیدن این حرف ناگهان به شعف آمد و به مدت سه ساعت به نغمه پیانوی او گوش داد و غرق در لذت شد.

ما نمی توانیم دنیا را عوض کنیم ولی می توانیم خود و واکنش هایمان را در برابر مسائل تغییر دهیم.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی