طبق تازه ترین تحقیقات پاک کردن خاطرات از مغز امکان پذیر می باشد. طی جراحی که روی مغز موش ها انجام شده، این موضوع موفقیت آمیز بود. البته در انسان نمی توان از شیوه جراحی استفاده کرد بلکه در آینده با ساخت داروهایی این ساختار شناخته شده مورد هدف قرار خواهد گرفت.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی