علیرغم اینکه مدام هشدار داده می شود که به فرزندان آموزش جنسی داده شود، اما متاسفانه روزانه تماس های زیادی از والدین نگران داریم که از طرف رفتار فرزندان خود شوکه شده اند و در نتیجه آن یا آنها را دعوا می کنند و یا با اطلاعات نادرست ذهن بچه را پر می کنند. 


در جامعه امروز با توجه به حجم وسیع اطلاعات جنسی که از طریق دنیای مجازی به کودکان وارد می شود، لازم است که زودتر با دانش درست، فرزندان را در برابر خطرات واکسیناسیون کرد. عموما به این دلیل که روی بچه باز می شود، والدین زودتر به او آگاهی لازم را نمی دهند و با این کار گاهی ضربات جبران ناپذیر به فرزند خود می زنند.


نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی