چه مدت با کودکان خود در روز بازی کنیم؟

تکنیک کودک محور


روزانه 20 تا 30 دقیقه برای بازی با کودک اختصاص دهید. اجازه دهید کودک خودش بازی را هدایت کند. هیچ ایده ای به او ندهید. سعی کنید هر کاری که از شما می خواهد اطاعت کنید. هر اتفاقی که می افتند به مانند یک گزارشگر شرح دهید. او با این کار احساس می کند به او توجه دارید. مهم است این زمان و این فعالیت هر روز تکرار شود. 


اگر روزی زمان به اندازه کافی در اختیار نبود، برای 5 دقیقه این فعالیت انجام شود و توسط هر دو والد صورت گیرد. هدف از تکنیک کودک محور این است که کودک با والدین احساس نزدیکی کرده و حس درک شدن داشته باشد که یکی از زیر بناهای عزت نفس او خواهد بود.


مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی