خصوصیات والدینی که شانس بیشتری برای پرورش کودک خلاق دارند

  • والدین شوخ طبع
  • والدین خلاق
  • والدین به روز
  • والدینی می دانند از زندگی چه می خواهند
  • والدینی که با یکدیگر صمیم هستند
  • والدینی که کمتر سریال تماشا می کنند
  • والدینی که اهل مطالعه باشند
  • والدینی که اهل رقابت سالم هستند
  • والدینی که از نظر روانی سالم هستند

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی