کودکان وقتی به مشکلی بر می خورند، ترسی از کمک گرفتن ندارند. صادقانه حرف خود را به زبان آورده و در درونشان انباشته نمی کنند تا درد آنها را بیشتر کند. احساس و حالاتشان را به سادگی بیان کرده و آرام می شوند. اگر بالغین نیز از همین روش استفاده کنند کمتر دچار ناراحتی های جسمی و روانی می شوند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی