روابط عاطفی

روابط عاطفی

آقایان چطور رفتارهای ناشی از تغییرات هورمونی بانوان را مدیریت کنند

آقایان چطور رفتارهای ناشی از تغییرات هورمونی بانوان را مدیریت کنند

همانطور که می دانید خانم ها در طول روز و ماه بالا و پایین هورمونی بیشتری را نسبت به آقایان تجربه می کنند و این موضوع سبب بروز رفتارهای دوگانه‌ی بسیاری از سوی آنان می شود.