مادر و فرزند پروری


مادر و فرزند پروری


این قسمت فرار از مدرسه

این قسمت فرار از مدرسه

چرا کودکان نمی خواهند به مدرسه بروند و واکنش درست و متناسب با دلیل آنها برای مدرسه نرفتن چیست؟ چطور فرزندان خود را برای مدرسه رفتن متقاعد کنیم؟ چطور با وابستگی بچه هایمان برای مدرسه نرفتن مقابله کنیم؟