بررسی پرسش های دوران آشنایی (پرسش 5)

پرسش شماره 5:

از شریک زندگی ات چه انتظارات اساسی داری؟

تحلیل پرسش شماره 5:

دقت داشته باشید که اگر فرد پاسخ کلی داد از او بخواهید پاسخی جزئی و شفاف داشته باشد. مثلا اگر گفت: مهربان باشد... بپرسید مهربانی را د چه رفتارهایی می بینی. 

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی